Algemene ledenvergadering van Vereniging 55+ dd. 9 maart 2017, alsmede het aftreden van de secretaris, tevens vicevoorzitter Edward de Vries.

Op donderdag 9 maart jl. vond in het HelvoirThuis de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Ruim 76 leden woonden de vergadering bij.

Nadat de jaarverslagen 2016 van de vereniging en van de activiteitencommissie en vervolgens het financieel jaarverslag 2016 door respectievelijk Josée van Dongen, Lucie van de Pas en Miel Bogaerts waren toegelicht, was de samenstelling van het bestuur aan de orde.

Dominique Venrooij en Bart van Wijk traden overeenkomstig het rooster af, maar hebben zich opnieuw verkiesbaar gesteld. Beiden werden, met applaus van de ledenvergadering, opnieuw als lid van het bestuur benoemd. Daarna werd Thea van Lith, eveneens met grote instemming van de ledenvergadering, benoemd tot nieuw lid van het bestuur. Haar inzet in het bestuur zal voornamelijk de Wet Maatschappelijke Ondersteuning betreffen. Lucie van de Pas riep de leden op (en ook de niet aanwezige leden) als vrijwilliger voor de vereniging de handen uit de mouwen te steken zoals bij het begeleiden van de activiteiten van onze vereniging, al dan niet op oproepbasis. Last but not least was het afscheid van  Edward de Vries aan de orde. Daarop zal hierna worden???????

Hierna werd het woord gegeven aan Sietske van Iersel. Sietske, werkzaam als coördinator van de vrijwilligers van het HelvoirThuis, schetste voor de aanwezigen hoe de weekindeling van vrijwilligers in het HelvoirThuis eruit ziet en deed een oproep onder onze leden zich te melden als vrijwilliger om op een vast moment in het HelvoirThuis de handen uit de mouwen te steken.. Aan het eind van haar betoog stond zij stil bij het aftreden van Edward de Vries en bedankte hem namens TinH voor zijn inzet vóór en tijdens de bouw van het HelvoirThuis en bood een prachtige bos bloemen aan.

Nadat Josée een vooruitblik had gegeven op het komende verenigingsjaar, dat in het teken zal staan van het vieren van het 60-jarig bestaan van onze vereniging op 8, 9 en 10 september a.s., was er een spetterend optreden van onze eigen line-dance groep dat eindigde met een welverdiend applaus.

Hierna was het woord aan Jan van Eijck, arts, en beheerder van het doktersmuseum te Hilvarenbeek die verhaalde 'Uit de dokterstas'. Hij heeft ons kennis laten maken met de kroepketel die in de 19e eeuw ingezet werd om de luchtwegen te reinigen, met het keelpijpje, de kunst van het aderlaten en wij hoorden van hem dat niet alleen tegenwoordig maar ook in 1846 reeds lachgas gesnoven werd. Tot slot stelde Jan vast dat het bestrijden van veelvoorkomende ziekten, zoals een griep,  met antibiotica vaak achterwege kan blijven omdat 'mèt penicilline de ziekte in 7 dagen over is en zonder penicilline een week'!!!

Het aftreden van Edward de Vries als secretaris.

Na het amusante optreden van Jan van Eijck was het aftreden van Edward aan de orde. Josée verwoordde dat Edward, die zich als bestuurslid niet herkiesbaar had gesteld, de functie van secretaris acht jaar op onnavolgbare wijze heeft bekleed. Zij roemde zijn groot verantwoordelijkheidsgevoel jegens de samenleving, zijn gevoel voor 'verbinden' en zijn vasthoudendheid en onderstreepte dat de vereniging hem als zodanig dan ook zeer gaat missen. Op initiatief van medebestuurslid Dominique, heeft het bestuur besloten om Edward te benoemen tot (2e) erelid van Vereniging 55+. Edward zal als adviseur aan de vereniging verbonden blijven. Vervolgens richtte  Dominique het woord tot Edward en stelde tot slot vast dat dankzij Edward de vereniging geworden is tot wat zij nu is. Vervolgens werd onder luid applaus van de aanwezigen aan Edward de ingelijste oorkonde van het erelidmaatschap van de vereniging en een kistje met wijn overhandigd.

In zijn dankwoord ziet Edward met een groot gevoel van dankbaarheid terug op de afgelopen periode en memoreert nog een keer dat hij blij is met het vertrouwen dat de leden van de vereniging  gegeven hebben om samen te werken met en te verhuizen naar het HelvoirThuis. Edward bedankte de vele fantastische en betrokken mensen die hij hieromheen ontmoet heeft. Hij eindigde zijn dankwoord en betrok zijn vrouw Ria hierin door haar voor 'minstens de helft in het erelidmaatschap te betrekken'.

De vergadering eindige met een optreden van Frans van Lith met twee liederen voor Edward dat door iedereen volop werd meegezongen.

Na de vergadering volgde nog een informeel samenzijn.

 

Edward bedankt!!